dcsimg

แนวทางการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

ซีพีเอฟกับความท้าทาย

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต นับเป็นช่วงเวลาที่ประชาคมโลกอยู่ในสภาวะแห่งการปรับตัวและรับมือจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ว่าจะชะลอตัว อันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทำให้ สินค้า บริการ เงินทุน การลงทุน แรงงาน และปัจจัยการผลิตต่างๆ เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มของประชากรโลกที่คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนในปี 2593 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 7,000 ล้านคนซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารและทรัพยากร คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมลดลง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM) และธุรกิจอาหาร (FOOD) จึงให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน หรือ Sustainability” ด้วยการสร้างและปรับสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัททั้งในอนาคตอันใกล้และระยะยาว ขณะเดียวกันยังสนองตอบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนจากการประเมินกระแสโลกและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ ‘ครัวของโลก’

ดูทั้งหมด

แนวทางการพัฒนาทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซีพีเอฟจึงได้พัฒนาทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) เป็นรากฐานแนวคิดในการต่อยอดและยกระดับงานความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ความยั่งยืนผ่านกรอบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม “เข้าใจเรา เข้าใจโลก เข้าใจทำ” ซึ่งได้ประเมินและระบุประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมความท้าทายและโอกาสอันมีนัยสำคัญทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

จากการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม โดยพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสำคัญมากที่สุด และประเด็นที่มีแนวโน้มจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทมากที่สุดผ่านการจัดลำดับความสำคัญ (Materiality Assessment) สามารถสรุปประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญร่วมระหว่างซีพีเอฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

  • 1. ความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยของผู้บริโภค

  • 2. การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

  • 3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 4. การพัฒนาและดูแลบุคลากร

  • 5. การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด