dcsimg

โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟตระหนักถึง ความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟได้จัดทำ "โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน" ด้วยการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลในการดูแลห่วงโซ่การผลิตสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตามหลักประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

“โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กรชั้นนำระดับโลก DNV-GL ในผลิตภัณฑ์ “ไก่สด”และ “ไก่ปรุงสุก" นับเป็น “ผลิตภัณฑ์ไก่ยั่งยืนรายแรกของโลก” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 3 ระดับ เป็นการรับรองขั้นสูงสุด คือ

  • ระดับที่ 1: มาตรฐานการบริหารองค์กรยั่งยืน (Corporate Sustainability Management Standard)

  • ระดับที่ 2: มาตรฐานการบริหารผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Product Sustainability Management Standard)

  • ระดับที่ 3: มาตรฐานด้านผลงานผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Product Sustainability Performance Standard)

ณ ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีจำนวนผลิตภัณฑ์ยั่งยืนครอบคลุมกว่า 700 รายการ ส่งขายทั้งภายในประเทศไทย และทั่วทวีปยุโรป

ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืนออกแบบเและพัฒนาโดยการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource efficiency) โดยครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร การขนส่งไปยัง ผู้บริโภค ตลอดจนการกำจัดของเสีย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงคุณค่าทั้ง 4 มิติ ได้แก่ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

คุณค่าด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ไก่ซีพี ได้ผ่านวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการสากลเรียกว่า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Analysis) ที่ผ่านการรับรองจาก The US National Sanitation Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับผลการวิเคราะห์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ไก่ที่ยั่งยืนยังได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานระดับโลก TUV Rheinland ประเทศเยอรมัน

การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

ซีพีเอฟตระหนักดีว่าขยะที่เกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เราจึงนำเอาของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง (Circular Business Model) ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

  • ซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรกลับมาเป็นพลังงานชีวมวลใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

  • มูลสัตว์จากฟาร์มกลับมาเป็นปุ๋ยในแปลงเพาะปลูก

  • น้ำเสียจากฟาร์ม และโรงงานแปรรูป ได้รับการบำบัด และกลับมาเป็นพลังงาน BIO GAS เพื่อลดมลพิษทางอากาศและน้ำเสียได้รับการบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

  • ซีพีเอฟใช้น้ำมันพืชใหม่ คุณภาพดี ในการทอด เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค น้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้ว จะนำมาผลิตเป็น BIO Diesel ใช้ในการขนส่ง ตัดวงจรน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสังคมที่ดีสุขภาพดี

ซีพีเอฟ มีความตั้งใจที่จะมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สู่ผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่มีเส้นทางการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ตรงกับ กระแสสังคมโลกปัจจุบันที่หันมาห่วงใยและใส่ใจ ในการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน