dcsimg

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

จากความสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ในปี 2558 บริษัทจึงขยายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและการบริโภคอย่างพอเพียงไปยังในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท ภายใต้ “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”