dcsimg

ความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงมุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ผ่านการผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำลังกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนา “คู่ค้าธุรกิจและชุมชน” ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

เพราะเชื่อว่าความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจบริษัทจึงดำเนินงานโดยมุ่งเน้น “ส่งเสริมสนับสนุน” และ “ร่วมคิดร่วมทำ” เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ

เป้าหมาย 2563

• 100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ

• 100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

การดำเนินงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทุกพื้นที่ที่ดำเนินการ ด้วยตระหนักว่า “การสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม”


สำหรับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและสังคม พนักงานถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญในการผสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกับคนในชุมชน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วยการร่วมสำรวจปัญหาหรือความต้องการ สู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการติดตามผล ตามแนวคิด “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” โดยบริษัทมุ่งใช้ขีดความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน”

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดำเนินงานจากกิจการในประเทศไทย