dcsimg

ความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

• ความมุ่งมั่น

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กร ไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

• เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

  บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยมีค่านิยม CPF WAY คู่มือจริยธรรมสำหรับพนักงาน (Code of Conduct) และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม จรรยาบรรณและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน

  • ปลูกฝังค่านิยม CPF Way และส่งเสริมจริยธรรมพนักงาน

  บริษัทได้กำหนดความคาดหวังในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน และ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานทุกคน ณ วันแรกของการปฏิบัติงาน ผ่านการปฐมนิเทศ ซึ่งได้ปลูกฝัง ค่านิยม 6 ประการ ที่เรียกว่า “ซีพีเอฟเวย์” (CPF Way) ให้บุคลากรทุกคนตลอดจนสอดแทรก CPF WAYในทุกด้านของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลนอกจากนี้ ได้จัดทำและส่งมอบ คู่มือจริยธรรมสำหรับพนักงาน หรือ Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าหลักที่ บริษัทมุ่งหวัง การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินบริษัท พร้อมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลซึ่งครอบคลุมการรายงานและการลงโทษในกรณี ที่มีการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมไว้ด้วย ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 39 เรื่อง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เป็นการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง จำนวน 10 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางด้านชื่อเสียงหรือการเงิน และบริษัทได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทแล้ว

 • สรรหาและคัดเลือกเชิงรุก

  บริษัทดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดึงดูดความสนใจ การสรรหาและบริหาร จัดการข้อมูล และกระบวนการคัดเลือก ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดีมีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

  ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงความหลากหลายของพนักงาน จึงได้นำมาตรฐานแรงงานในการค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมกำหนด นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงานและจริยธรรมสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่า บริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการว่าจ้าง สภาพการทำงาน รวมถึงการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสุขและ ความผูกผันของพนักงานต่อองค์กรในระยะยาว

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง

  บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการ ต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบาย การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจ และต่อพนักงาน

  • เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน

  บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยมี นโนบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน

  • ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

  บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณา ด้านผลประกอบการของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วม การสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นประจำทุกปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • พัฒนาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ

  บริษัทตระหนักดีถึงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน โดยกำหนด ให้บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (CPF Training Center-CPFTC) รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายวิชาชีพให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ”

  • พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  การพัฒนาบุคลากรของบริษัทครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและ ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ (Leadership / Managerial Skills Development) การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Function/ Technical Skills Development) การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Training) การพัฒนาด้านภาษา (Language Development )

  • เสริมสร้างภาวะผู้นำ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

  บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงานมาโดยตลอด ผ่านการพัฒนาทักษะ ความเป็นผู้นำภายใต้โครงการต่างๆ

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ส่งเสริมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ

  บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ เติบโตก้าวสู่องค์กรธุรกิจชั้นนำได้ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพัน ทุ่มเทในการทำงานตั้งแต่ เริ่มงานจนถึงวัยเกษียณอายุเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานและ สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อ เกษียนอายุ บริษัทจึงริเริ่มและดำเนินโครงการเกษียณเกษม (Aging Employee Management) ซึ่งนำร่องในสายธุรกิจอาหารแปรรูปตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิด “D 4 D” ประกอบด้วย D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy การดูแลสุขภาพ D-Workการสร้างอาชีพ หลังเกษียณ และ D-Life การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณนอกเหนือ จากการให้ข้อมูลความรู้การเตรียมความพร้อมทั่วไปแก่พนักงานที่จะ เกษียณอายุทุกคน