dcsimg

ความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและความไว้วางใจจากสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลักความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุ้มค่า ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนในค่านิยมพื้นฐาน 6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมสำหรับพนักงาน (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง