dcsimg

ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์

ซีพีเอฟ ทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยในการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนการผลิตรวม บริษัทจึงได้จัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน จากการมีหน่วยงานที่มีผู้เชื่ยวชาญโดยเฉพาะและจากการจัดซื้อและ การสั่งซื้อในปริมาณมาก จะก่อให้เกิดอำนาจต่อรอง และความประหยัด ในเรื่องค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การจัดซื้อของบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก รวมถึงการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ เหล่านั้นด้วยว่า เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพในระดับสากลหรือไม่ สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้น บริษัทมีนโยบายให้ พิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณท้องที่ ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการ สนับสนุนเกษตรกรภายในท้องถิ่น

  • สัตว์บก

    ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ผลิตจากโรงงานอันทันสมัยและได้มาตรฐาน สากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก ซีพีเอฟจะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการผลิต

  • สัตว์บก

    ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ผลิตจากโรงงานอันทันสมัยและได้มาตรฐาน สากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก ซีพีเอฟจะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการผลิต