dcsimg

ผลิตภัณฑ์

พันธุ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์ ซีพีเอฟได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ดีและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการ เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ

และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการเลี้ยงที่ทันสมัย งานปรับปรุงและวิจัยสายพันธุ์สัตว์อย่างต่อเนื่องของบริษัทเป็นส่วน สำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในเวทีการค้าโลก บริษัทให้ความสำคัญ ในการปรับปรุง และคัด สายพันธุ์สัตว์ตามวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยง สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภค การวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ ยังให้ผลดีต่อประสิทธิภาพการเลี้ยง และอัตราการให้ เนื้อของสัตว์แต่ละชนิด ด้วย ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

  • สัตว์บก

    ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์บกของซีพีเอฟ ได้รับการคัดสรรจาก สายพันธุ์สัตว์ชั้นดี และนำมา พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม กับประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์บกของ ซีพีเอฟ

  • สัตว์บก

    ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์น้ำของซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ดี และนำ มาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย เพื่อ ให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการเลี้ยงที่ ทันสมัย...