dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/05/15

ก.แรงงานกัมพูชา ยกย่องซีพีเอฟเป็นต้นแบบปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติดีตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศนียบัตรองค์กรของไทยต้นแบบในการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่ดี และนับเป็นองค์กรไทยรายแรกที่ได้รับการยกย่องจากประเทศกัมพูชา 

ท่านจำเริญ คึม ที่ปรึกษาทูตด้านแรงงาน สถานทูตกัมพูชา เดินทางมาเยี่ยมชมการดูแลแรงงานชาวกัมพูชา ที่โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว ซีพีเอฟ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี แก่โรงงานฯ ซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานของกัมพูชา ที่ได้คัดเลือกเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลแรงงานชาวกัมพูชา. ปฏิบัติต่อแรงงานกัมพูชาด้วยความเอาใจใส่ และเสมอภาคกับแรงงานคนไทย

"จากการพูดคุยและเยี่ยมสถานที่ทำงาน หอพัก โรงอาหาร ของโรงงานแปรรูปสุกร ทำให้ประเทศกัมพูชามีความมั่นใจถึงการดูแลและปฏิบัติต่อคนกัมพูชาอย่างดี ชาวกัมพูชามีความสุขและสามารถเก็บเงินส่งกลับที่บ้านได้เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกัมพูชาและครอบครัว" ท่านจำเริญกล่าว

นายวรเศรษฐ รันวงศานิธิโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซ๊พีเอฟมีนโยบายการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามการบันทึกข้อตกลงในการจัดจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว มีแรงงานต่างชาติกว่า 700 คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานกัมพูชา มีแรงงานเมียนมาประมาณ 20 คน โดยบริษัทจัดจ้างตรงทั้งหมด ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ การจัดอบรม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เสมอภาคและ เทียบเท่ากับแรงงานคนไทย พร้อมทั้งจัดหอพัก รวมทั้งมีล่ามที่พูดภาษาไทยได้ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน รวมถึงการปรึกษาต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติทำงานอย่างมีความสุข 

นโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ซีพีเอฟจะจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทโดยตรง มีการคัดเลือกคนกัมพูชาที่มาทำงานผ่านบริษัทตัวแทนจัดหางานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกัมพูชา มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของซีพีเอฟในประเทศนั้นๆ อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ จัดจ้างแรงงานต่างชาติโดยรวมเกือบ 9,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชากว่า 6,300 คน ที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ได้รับความเชื่อมั่นจากรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง