dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุม ผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินปี 2561

ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2561

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ของสถานที่ประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2560

รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินปี 2560

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ของสถานที่ประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระการประชุม

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

แบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2559

รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินปี 2559

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ของสถานที่ประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2558

รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ของสถานที่ประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระการประชุม

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 16

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 20

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 20

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 16

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 20

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วาระการประชุม

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ ตลท. ข้อ 16

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มลงทะเบียน

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2554

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2553

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2552

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

วาระการประชุม

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ AGM 2551

แผนที่

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

วาระการประชุม

สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

นักลงทุน